Koncepce nabízených jazykových kurzů vychází z principů dokumentu Rady Evropy „Společný evropský referenční rámec pro jazyky“ (ERR), který definuje jazykovou úroveň studenta.

Rozřazovací testy vám umožňují na základě reálných jazykových znalostí, dovedností a stupně zvládnutí zjistit, v jaké skupině se podle Společného evropského referenčního rámce momentálně pohybujete.

ERR rozlišuje šest jazykových úrovní, které v podstatě rozšiřují klasické rozdělení na základní, středně pokročilou a pokročilou jazykovou úroveň.

Jazykové úrovně ERR

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Jazykové úrovně Skřivánek

úplný
začátečník
začátečník mírně
pokročilý
středně
pokročilý
velmi
pokročilý
expert

 

Jazyková úroveň A1

 • Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňující uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat.
 • Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat.
 • Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten pomoci.

Jazyková úroveň A2

 • Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání).
 • Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech.
 • Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.

Jazyková úroveň B1

 • V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem.
 • Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
 • Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Jazyková úroveň B2

 • Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace.
 • Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách.
 • Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

Jazyková úroveň C1

 • Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam.
 • Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů.
 • Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely.
 • Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.

Jazyková úroveň C2

 • Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte.
 • Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat.
 • Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.

 

Chcete zjistit svou jazykovou úroveň?

Otestujte si své znalosti online testem.

Zahájit test Angličtina     Zahájit test Němčina     Zahájit test Ruština